IMG_0120.JPGIMG_3222.JPGIMG_3236.JPGIMG_4358.JPGIMG_4442.JPGP1010972.JPGP1010973.JPGP1012513.JPGP1014435.JPGP1014505.JPGP1018128.JPGP1018749.JPG

Stanovy spolku

Na této stránce naleznete jednak aktuální znění Stanov klubu a rovněž podrobné Zásady hospodaření s prostředky klubu.

 


STANOVY

Wartburg veterán klub ČR, z.s.

 

I. NÁZEV A SÍDLO

1. Název zapsaného spolku:

Wartburg Veterán Klub ČR, z.s.

(pro potřeby Stanov zkratka WVK ČR, z.s.)

2. Sídlo zapsaného spolku:

Jungmanovo náměstí 445/19, Kutná Hora, 28401 

 

 

II. CHARAKTERISTIKA A ÚČEL SPOLKU

1. Wartburg Veterán Klub ČR, z.s. je dobrovolným a nezávislým spolkem fyzických osob, majitelů a příznivců osobních a užitkových vozidel značek Wartburg, Barkas a dalších značek koncernu IFA vyráběných v bývalé NDR.

Hlavním cílem činnosti Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s. je zejména :

- Uchování vozidel značky Wartburg a dalších vozidel bývalého koncernu IFA v dobrém technickém stavu, tj. podporovat péči o historicky cenná vozidla těchto značek, zajistit pro zájemce seznámení s provozem, opravami a údržbou těchto vozidel.

- Uchování památek dokládajících vývoj těchto značek, tj. sběratelství literatury, předmětů a doplňků s těmito značkami spojených.

- Podílet se na propagaci vozidel těchto značek, tj. pořádání veřejných veteránských srazů, výstav apod. a to i v mezinárodním měřítku.

-

 

 

III. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SPOLKU

1. Členem spolku může být fyzická osoba se zájmem o vozidla značek Wartburg a dalších značek bývalého koncernu IFA či o práci v klubu, která má o členství v klubu zájem a která splňuje níže uvedené podmínky členství.

2. Podmínky pro vznik členství:

a) Řádně vyplněná a podepsaná přihláška ke členství ve spolku.

- Žadatel o členství ve spolku popisem přihlášky dává souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich využíváním ze strany WVK ČR, z.s.

- Žadatel o členství ve spolku popisem přihlášky vyjadřuje souhlas se stanovami WVK ČR, z.s.

b) Zaplacení členského příspěvku

c) Rozhodnutí výboru nebo členské schůze o přijetí nového člena spolku.

3. Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením člena,

b) úmrtím člena,

c) zánikem spolku

d) nezaplacením ročního členského příspěvku ani po opětovné výzvě,

e) rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena spolku.

4. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku na návrh členské schůze či kteréhokoliv člena spolku. O vyloučení lze rozhodnout na základě zvlášť závažného či opakovaného porušení povinností člena spolku upravených v části IV, odst. 2.

5. Ukončením členství nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.

6. Seznam členů vede výbor Wartburg Veterán klubu ČR, z.s. a to v elektronické podobě.

 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

1. Všichni členové spolku mají tato práva:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) využívat všech služeb poskytovaných klubem,

c) volit a být voleni do orgánů spolku, s výjimkou osob mladších 18ti let,

d) vyjadřovat se k činnosti spolku,

e) hlasovat, či jiným způsobem upraveným těmito Stanovami rozhodovat o činnosti spolku,

f) být delegován klubem do orgánů jiných organizací, jimiž je WVK ČR, z.s. členem.

2. Všichni členové spolku mají tyto povinnosti:

a) stanovy spolku a ostatní závazná usnesení spolku,

b) platit členské příspěvky,

c) chránit dobré jméno spolku,

d) chránit majetek spolku a užívat tento majetek tak, aby spolku nevznikla škoda,

e) chránit a nenarušovat soužití v spolku, jednat a chovat se v souladu s posláním spolku.

 

 

V. VÝŠE A ZPŮSOB PLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

1. Výši ročního členského příspěvku stanovuje výbor spolku na následující rok. Členský příspěvek je splatný vždy nejpozději k 30. 6. příslušného roku.

2. Způsob úhrady členského příspěvku je buď v hotovosti do pokladny, nebo bezhotovostním převodem na běžný účet spolku.

 

 

VI. ORGÁNY SPOLKU

1. Orgány spolku jsou :

a) Členská schůze,

b) Výbor spolku,

c) Předseda spolku,

d) Testační komise,

e) Revizní komise.

 

 

VII. ČLENSKÁ SCHŮZE

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jedenkrát za rok.

3. Výbor musí svolat členskou schůzi, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů spolku nebo revizní komise.

4. Členská schůze je svolávána na základě pozvánky, která musí obsahovat datum, čas, místo konání a program členské schůze.

5. Členská schůze může platně jednat a rozhodovat pokud:

a) byla řádně svolána v souladu se Stanovami,

b) je přítomna nadpoloviční většina členů spolku, a to ke dni konání členské schůze.

6. Při hlasování má každý člen jeden hlas.

7. Člen může zmocnit jiného člena, popř. jinou osobu k zastupování na členské schůzi.

8. Usnesení členské schůze je platné, pokud pro ně hlasovala většina hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje výbor spolku.

9. Do působnosti členské schůze patří:

a) měnit stanovy WVK ČR, z.s.,

b) volit a odvolávat členy výboru a revizní komise,

c) rozhodnout o zániku WVK ČR, z.s.

 

 

VIII. VÝBOR SPOLKU

1. Výbor je nejvyšším statutárním orgánem spolku.

2. Řídí činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech spolku.

3. Výbor spolku je tříčlenný.

4. Výbor volí a odvolává ze svých řad předsedu, případně místopředsedu, pokud o této funkci výbor předem rozhodne.

5. Výbor rozhoduje vždy nadpoloviční většinou přítomných členů.

6. Výbor spolku je oprávněn rozhodnout o funkci pokladníka. Pokladník zajišťuje vedení předepsané účetní evidence, včetně evidence příjmů a výdajů spolku. Pokud funkce pokladníka není zřízena, plní tuto funkci předseda spolku.

7. Usnesení výboru lze přijmout i hlasováním písemně nebo pomocí sdělovací techniky, pokud toto odsouhlasí všichni přítomní členové.

8. Funkční období výboru je pětileté.

9. Výbor spolku se schází dle potřeby, nejméně však 4krát ročně. Jednání výboru spolku lze na základě předchozího souhlasu všech členů realizovat pomocí sdělovací techniky.

10. Do působnosti výboru patří schvalovat přihlášky žadatelů o členství ve WVK ČR, z.s., schvalovat vyloučení člena z WVK ČR, z.s. a jmenovat členy klubové testační komise.

11. Výbor spolku vede evidenci členů spolku, záznamy o hospodaření a další potřebné evidence.

 

 

IX. PŘEDSEDA SPOLKU

1. Předseda je statutárním zástupcem spolku a ze své činnosti je odpovědný výboru spolku

2. Předsedu spolku zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda spolku, pokud byl na dané období zvolen

 

 

X. ZPŮSOB JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

1. Předseda spolku je oprávněn jednat samostatně jménem a v zájmu Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s.

2. Místopředseda spolku je oprávněn jednat jménem a v zájmu Wartburg Veterán Klubu ČR,z.s. pouze na základě písemného pověření předsedy spolku.

3. Veškeré finanční dokumenty (např. půjčky, úvěry a jiné závazky apod.) je nutno spolupodepisovat všemi třemi členy výboru, tzn. předsedou, místopředsedou a členem výboru a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu a příjmení připojí své podpisy. Podpisy na finančních dokumentech musí být úředně ověřené.

 

 

XI. KLUBOVÁ TESTAČNÍ KOMISE

1. Klubová testační komise (KLTK) provádí na žádost vlastníka testování vozidel na historickou původnost za podmínek stanovených Federace klubů historických vozidel (FKHV), jako národní autority FIVA.

2. KLTK vede evidenci:

a) provedených testací historických vozidel,

b) historickým vozidlům přidělených registračních značek testovaných ve spolku

c) pravidelných ročních testací v rámci spolku.

3. KLTK zodpovídá za spolupráci s Krajskou testační komisí a pravidelně ji informuje o výsledcích své činnosti.

4. KLTK tvoří 3 - 5 členů. KLTK je zřizována rozhodnutím výboru spolku na základě návrhu předsedy spolku.

5. KLTK volí, popř. odvolává se svého středu předsedu.

6. Funkční období testační komise je pětileté.

7. Zprávu o činnosti předává testační komise výboru spolku.

8. Usnesení KLTK lze přijmout i hlasováním písemně nebo pomocí sdělovací techniky, pokud toto odsouhlasí všichni přítomní členové.

 

 

XII. REVIZNÍ KOMISE

1. Revizní komise kontroluje dodržování stanov spolku.

2. Provádí revize hospodaření spolku.

3. Prošetřuje stížnosti a oznámení členů spolku.

4. Podává členské schůzi zprávu o své činnosti.

5. Revizní komise je oprávněna požadovat od výboru veškeré informace o hospodaření spolku.

6. Revizní komise je tříčlenná, volí a odvolává předsedu revizní komise.

7. Funkční období je pětileté.

8. Usnesení komise lze přijmout i hlasováním písemně nebo pomocí sdělovací techniky, pokud toto odsouhlasí všichni přítomní členové.

9. Revizní komise je zřizována na základě rozhodnutí členské schůze.

 

 

XIII. HOSPODAŘENÍ SPOLKU

1. Hospodaření Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s. je plně v kompetenci výboru spolku. Výbor spolku je povinen hospodařit s majetkem spolku s péčí řádného hospodáře.

2. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými a právními předpisy a ostatnímu vnitřními předpisy spolku.

3. Wartburg Veterán Klub ČR, z.s. hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými z členských příspěvků, mimořádných příspěvků, startovného, dary od fyzických a právnických osob, popř. získanými granty nebo s prostředky získanými v rámci nabízených služeb.

4. Prostředky vynakládá zejména ke krytí provozních výdajů, k výdajům spojených s pořádáním veteránských akcí, nebo na jiné úkony, které jsou spojené s předmětem činnosti spolku.

5. Veškeré výdaje musí být řádně podloženy účetními doklady a odsouhlaseny předsedou spolku spolu s jeho podpisem.

6. Členům spolku mohou být vyplaceny finanční prostředky pouze na zajištění akcí pořádaných spolkem nebo jako odměny, případně náhrady nákladů na činnosti prováděné ve prospěch spolku.

7. Veškeré vyplacení příspěvků nebo odměn podléhá odsouhlasení výborem spolku a podpisem předsedy spolku na důkaz souhlasu s proplacením a jsou hrazeny výhradně z finančního majetku spolku.

8. Veškerý majetek spolku musí být řádně evidován dle Zákona o účetnictví a ostatních platných zákonů.

9. Za vedení účetnictví a veškeré účetní závěrky odpovídá předseda spolku, popř. jím pověřená osoba na základě plné moci.

 

 

XIII. POBOČNÉ SPOLKY

1. Pro řešení konkrétního regionálního zájmu může výbor spolku ustavit sám nebo na návrh členů Pobočný spolek Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s.

2. Minimální počet členů spolku pro založení pobočného spolku je 4.

3. Maximální počet regionálních pobočných spolků je omezen počtem 14 a kopíruje počet krajů v ČR podle zákona 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

4. Pobočný spolek má právo používat logo a označení spolku Wartburg Veterán Klub ČR, z.s., pobočný spolek „ve spojení s názvem regionu“.

5. Pobočný spolek povinně zřizuje vybrané orgány podle ustanovení Stanov spolku:

- členskou schůzi pobočného spolku,

- výbor pobočného spolku,

- předsedu pobočného spolku.

6. Pro ustanovení klubové testační komise pobočného spolku je třeba předchozího souhlasu výboru spolku

7. Pobočný spolek neustavuje revizní komisi.

8. Činnost pobočných spolků podléhá dohlédací činnosti revizní komise spolku.

9. Pro fungování orgánů pobočného spolku platí ustanovení Stanov Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s. a další vnitřní předpisy spolku.

10. Výbor pobočného spolku je oprávněn rozhodnout o výběru členských příspěvků pro potřeby činnosti pobočného spolku nad rámec členských příspěvků spolku.

11. Regionální pobočný spolek vede vlastní evidenci příjmů a výdajů v pokladní knize, zpracovává podklady pro účetnictví Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s. a disponuje finanční hotovostí pobočného spolku.

12. Pobočné spolky překládají ve stanoveném termínu zprávu o své činnosti výboru Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s.

13. Veškeré smlouvy spojené s činností pobočného spolku budou předkládány ke schválení výboru Wartburg Veterán Klubu ČR, z.s. Na základě schválení výborem spolku je předseda spolku opatří svým podpisem. Bez podpisu předsedy spolku je smlouva uzavřená pobočným spolkem neplatná.

14. Výbor pobočného spolku nemá právo uzavírat a podepisovat finanční dokumenty tzn. půjčky, úvěry a jiné závazky.

 

 

XIV. ZPŮSOB ZÁNIKU WARTBURG VETERÁN KLUBU ČR, Z.S.

1. Wartburg Veterán Klub ČR, z.s. zaniká na základě platného rozhodnutí členské schůze spolku.

2. Majetek spolku může přejít na právního nástupce.

3. Pokud majetek nepřechází, musí být provedena likvidace majetku ve smyslu platné právní úpravy.

4. Likvidaci provádí na základě jmenování členskou schůzí likvidátor.

 

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Těmito stanovami se ruší stanovy registrované pod č.j.VS/1-1/83122/11-R

Joomla templates by a4joomla